Céginformáció

My status

Általános Szerződési Feltételek

  1. Általános rendelkezések

Az Index Kommunikációs, Informatikai és Internettudakozó Kft. (továbbiakban Szolgáltató), és az általa meghatározott Szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban Megrendelő) között a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételeket, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit a jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák.

  1. Szerződés tárgya

 

A Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján az alábbi üzleti szolgáltatást nyújtja meghatározott díj megfizetése ellenében ügyfelei részére:

    1. Online-Ceginformacio.com: a Szolgáltató közvetített tartalomszolgáltatást nyújt, melynek keretében Megrendelő az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködõ Szolgálat rendszerében nyilvántartott mintegy 800.000 céggel kapcsolatos, közirat és céginformáció adataihoz való hozzáférés, térítés ellenében.
  1. Általános tudnivalók, feltételek

 

A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a Szolgáltatások igénybevételével:
3.1 Megrendelő elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit, és magára nézve azt kötelező érvényűnek tekinti

3.2 Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a díjfizetésről számla kiállítása esetén a természetes személynek meg kell adnia a Szolgáltató számára a nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét.
A jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén a cég nevét, a számlázási címét, telefonszámát és e-mail címét kell megadnia, mely adatokat az Index Kommunikációs Kft. bizalmasan kezel, és azokat az adatalany előzetes hozzájárulása nélkül nem szolgáltat ki harmadik fél számára semmilyen keretek között.

3.3 Szolgáltatás megrendelésének módja
A nyilvántartott céggel kapcsolatos közirat és céginformáció megrendelése elektronikus úton interneten keresztül, - a megrendelő formula kitöltésével - , vagy telefonon történik.

3.4 Megrendelés elfogadása
A Megrendelést, vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Megrendelő a kötelezően kitöltendő adatbeviteli mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

  1. Felelősség és titoktartás

 

4.1 Szolgáltató kijelenti, hogy az általa az adatgyűjtés időpontjában hozzáférhető információ legális forrásokból származik
4.2 A Szolgáltató kizárja felelősségét arra az esetre, ha az információ forrását képező anyagokban az adatgyűjtés időpontjában az információ adatait érintő bárminemű esetleges változást nem vezettek még át, így az a Szolgáltató által nem volt megismerhető. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az üzleti információ azért tartalmaz téves vagy nem teljeskörű adatot, mert a Szolgáltató részére is téves ill. hiányos adatot szolgáltattak, vagy egyéb okból nem áll a rendelkezésére, úgy a Szolgáltató a téves ill. hiányos adatok szolgáltatásának következményei tekintetében illetőleg az ezekre alapított üzleti döntésekért, az ezekből eredő károkért mindennemű felelősségét kizárja.

4.3 Minden olyan esemény, melyet a felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, és a szerződéses teljesítést befolyásolja, jelen ÁSZF szempontjából Vis Majornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, áramkimaradás, internet szolgáltatás kimaradása, IRM adatszolgáltatás hiánya, stb.).

4.4 A Szolgáltató nem köteles információt adni a Megrendelő részére a szolgáltatott információ forrásairól és kezeléséről.

4.5 Amennyiben a Megrendelő hibás adatot ad meg, például e-mail cím, számlázási, levelezési vagy szállítási cím, telefonszám, illetve hibás vagy hiányos a lekérendő cég adatainak megadása, akkor a Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért.

  1. Rendelés és szállítás

 

5.1. E-mail és fax szállítás
A Megrendelő által kifizetett elektronikus és hiteles dokumentumot e-mailben vagy faxon továbbítja Szolgáltató a Megrendelő felé.

5.2 Személyes átvétel
A megrendelt dokumentumok irodánkban is átvehetőek, munkaidőben, előzetes telefonos egyeztetés után.

5.3 Futárral történő kiszállítás
A hiteles dokumentumot a megrendelés visszaigazolásától számított 24 órán belül feladjuk. A futáros kiszállítás díja a Megrendelőt terheli, A fizetés átutalással történik és a számla tartalmaz 1.680,- Ft + Áfa kézbesítési díjat is. A futárszolgálat és a Magyar Posta hibájából bekövetkező csúszásokért felelősséget vállalni nem tudunk.

 

  1. Fizetés

6.1 A konkrét szolgáltatási díjakat a megrendelőlap tartalmazza:
 http://www.online-ceginformacio.com/cegkivonat_megrendelo/

6.2 Fizetés banki átutalással: Szolgáltató a megrendelés értékéről átutalásos számlát állít ki Megrendelő részére. A fizetés minden esetben előre történik, a kért dokumentumokat Szolgáltató csak a számla kiegyenlítése után tudja biztosítani. A számla a pénz Szolgáltató bankszámlájára érkezésekor tekintendő kiegyenlítettnek. Az e-mail és fax, valamint a futárral történő kiszállítás esetében banki átutalással történik a fizetés.

6.3 Személyes átvétel esetén a fizetés készpénzes számla ellenében Szolgáltató irodájában történik.

6.4 Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a jegybanki alapkamat kétszeresét köteles késedelmi kamatként fizetni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének a póthatáridőn belül sem tesz eleget, úgy a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás szüneteltetésére, a követelés peres úton való érvényesítésére, akár felszámolási eljárás megindítására.

  1. Egyéb rendelkezések
7.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Tv., A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Tv., valamint egyéb vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadók. 
  1. BIG FISH üzleti csomag szerződési feltételei

8.1 A Felek közötti szerződés egy éves határozott időtartamra jön létre.
Minden szerződéses év a megrendelés napján kezdődik és határozott, 12 havi időtartamra szól, kivéve, ha Felek ettől eltérően nem rendelkeznek külön szerződés vagy megrendelőlap formájában.
A Megrendelő a szolgáltatásért a Szolgáltató díjszabásában foglalt havidíjat fizeti meg, a szolgáltató számlája alapján.  Fizetési határidő a Szolgáltató által kibocsájtott számla kiállításától számított 8 naptári nap. 

8.2 Megrendelőnek a Szerződés időtartama alatt joga van a szerződésben foglalt szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatások) igénybevételére, használatára.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a díj megfizetésének kötelezettsége attól függetlenül terheli, hogy a szolgáltatást ténylegesen igénybe vette-e vagy sem

8.3 Tekintettel arra, hogy a szerződések határozott időtartamra jönnek létre, azok rendes felmondás útján nem mondhatók fel. A felmondás kizárólag a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén fogadható el.

8.4 Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatást a megrendelés ill. a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül írásban (annak feladását igazolható módon bizonyítani kell) áll el a szerződéstől, úgy a bruttó szerződés szerinti összeg után 30 %-os kötbér fizetésére kötelezett. Az ezt követően tett elállás esetén a Szolgáltató a szerződésben foglalt követeléstől nem áll el.

8.5 Előfizetésre vonatkozó megrendelés esetén a szerződés minden alkalommal automatikusan meghosszabbodik - további egy évvel, illetőleg eltérő rendelkezés esetén a szerződésben rögzített időtartammal - kivéve, ha az ügyfél a vonatkozó szerződés felmondását a lejárat előtt 30 nappal postai úton vagy faxon a Szolgáltató székhelyére igazolható módon eljuttatja. Kétség esetén az ügyfelet terheli annak bizonyítása, hogy szerződés felmondását a Szolgáltatóhoz megküldte. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az előfizetési díjat legfeljebb a mindenkori éves infláció mértékével emelje az előfizetés éves megújításakor.

Ügyfeleink mondták
Már többször igénybevettük az online-ceginformacio.com szolgáltatásait és eddig...
Egy nagy üzletkötés előtt álltunk, ezért fontos volt, hogy megbizonyosodjunk...
Köszönöm szépen a gyors ügyintézést! Ilyen pozitív dolgoktól lesz az embernek...
Nagy összegű szerződéseket szoktunk kötni, ezért az aláírás feltétele az előzetes...
A mérlegadatokra volt szükségünk egy partnerünkkel kapcsolatban és ezt teljes diszkréció...
A partnerfigyelőt használjuk immáron második éve, és tökéletesen megfelel arra a célra...
Gyors, pontos, segítőkész társaság az Online Céginformáció. Telefonon 2 perc alatt...
DM kampányainkhoz vettük igénybe többször a leválogatott marketing listákat. A jó ár/érték...
További vélemények